Zasadnutie 4.miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava – Dúbravka 25.06.2019

Otvorenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva Schválenie programu zasadnutia, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

Informácia o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva

Informácia o činnosti útvaru kontroly

Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Dúbravka za rok 2018

Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov mestskej časti Bratislava-Dúbravka k 31.12.2018

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. …/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. …/2019 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Dúbravka

Návrh zmeny prílohy k Všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. 4/2015 o niektorých podmienkach držania psov na území Mestskej časti Bratislava-Dúbravka

Návrh na nájom nebytových priestorov – skladu v Dome kultúry Dúbravka, Saratovská 2/A, Bratislava, vo výmere 10 m2, spoločnosti ORMIS, s.r.o., ako prípad hodný osobitného zreteľa

Návrh na nájom časti pozemku parc. č. 3026/5 v k. ú. Dúbravka spolu vo výmere 132 m² spoločnosti KOUVAR s.r.o., ako prípad hodný osobitného zreteľa

Návrh na nájom pozemkov v k. ú. Dúbravka na záhradkárske a rekreačné účely ako prípad hodný osobitného zreteľa

Návrh na nenávratnú finančnú dotáciu pre rok 2019 z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka na refundáciu nákladov spojených s vybudovaním kontajnerového stojiska

Návrh na voľbu člena mediálnej komisie miestneho zastupiteľstva

Návrh na nenávratné finančné dotácie na rok 2019 z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka pre športové kluby

Návrh na voľbu člena komisie územného rozvoja

Rôzne

Interpelácie poslancov miestneho zastupiteľstva
Ukončenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva