TV záznam – 07. zasadnutie MZ MČ Bratislava – Dúbravka 13.02.2024

Otvorenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva – schválenie programu zasadnutia, zvolenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice zo zasadnutia miestneho zastupiteľstva 13:30

 1. Informácia o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka 17:00
 2. Informácia o činnosti útvaru kontroly 18:40
 3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. ………./2024, ktorý sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. 6/2019 zo dňa 10. decembra 2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti 20:05
 4. Návrh Zásad odmeňovania poslancov, volených a menovaných funkcionárov samosprávy mestskej časti Bratislava-Dúbravka a ďalších občanov pracujúcich pre samosprávu mestskej časti 24:40
 5. Návrh na predaj pozemku parc. č. 163/4 a novovytvoreného pozemku parc. č. 166/13 v k. ú. Dúbravka spolu vo výmere 72 m² v prospech Mgr. art. Eva Ploczeková ArtD., ako prípad osobitného zreteľa 26:15
 6. Návrh na nájom pozemkov v k. ú. Dúbravka na záhradkárske a rekreačné účely, ako prípad hodný osobitného zreteľa 32:35
 7. Návrh na schválenie realizácie a spolufinancovania projektu Obnova budovy Materskej školy Damborského 3 – zníženie energetickej náročnosti, z výzvy na integrované územné investície 36:20
 8. Návrh na schválenie realizácie a spolufinancovania projektu Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy miestneho úradu, z výzvy na integrované územné investície 42:25
 9. Návrh na schválenie realizácie a spolufinancovania projektu Rekonštrukcia malej telocvične – ZŠ Beňovského 1 z Fondu na podporu športu 43:45
 10. Interpelácie poslancov miestneho zastupiteľstva 45:05
 11. Rôzne 45:15