TV záznam – 06. zasadnutie MZ MČ Bratislava – Dúbravka 19.12.2023

 1. úvod 30:20
 2. Informácia o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka 35:00
 3. Informácia o činnosti útvaru kontroly 37:40
 4. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka na rok 2024 s výhľadom na roky 2025 a 2026 48:15
 5. Návrh na dlhodobý nájom triedy č. 14, priľahlého skladového priestoru a priľahlej chodby v objekte na Bilíkovej ul. 34, Dúbravka, spolu vo výmere 47 m², nájomcovi p. Bc. Pavlíne Hubovej, ako prípad hodný osobitného zreteľa 1:16:50
 6. Návrh na dlhodobý nájom nebytových priestorov č. 9, 10, 11, 12 13 a priľahlej chodby v objekte na Bilíkovej ul. 34, Dúbravka, spolu vo výmere 118,48 m², nájomcovi Autoškola Plus1, ako prípad hodný osobitného zreteľa 1:18:30
 7. Návrh na dlhodobý nájom nebytového priestoru č. 7 v Dome kultúry Dúbravka, vo výmere 12,50 m², nájomcovi p. Márii Sajanovej, ako prípad hodný osobitného zreteľa 1:19:50
 8. Návrh na nájom časti pozemku registra „E-KN“ parc. č. 2199/101 v k. ú. Dúbravka, vo výmere 15 m² JUDr. Ivanovi Duračinskému, CSc. a doc. JUDr. Jane Duračinskej PhD., ako prípad hodný osobitného zreteľa 1:21:00
 9. Návrh na nájom pozemkov v k. ú. Dúbravka na záhradkárske a rekreačné účely ako prípad hodný osobitného zreteľa 1:23:00
 10. Návrh na schválenie nenávratných finančných dotácií na rok 2023 z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka v oblasti životného prostredia 1:24:35
 11. Návrh na odmenu miestnemu kontrolórovi mestskej časti Bratislava-Dúbravka 1:25:25
 12. Návrh harmonogramu termínov zasadnutí miestnej rady a miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka na rok 2024 1:30:00
 13. Návrh na vzatie na vedomie pozastavenie členstva v Komisii ekonomickej a vzdanie sa funkcie v Komisii kultúrnej  1:32:55
 14. Návrh na poukázanie finančných prostriedkov v zmysle Memoranda o rozdelení nenávratného finančného príspevku z výzvy v rámci Operačného programu IROP cieľom PO 9 FAST-CARE 1:34:00
 15. Interpelácie poslancov miestneho zastupiteľstva 1:37:00
 16. Rôzne  1:41:20