TV záznam – 03. zasadnutie MZ MČ Bratislava – Dúbravka 12.04.2023

 1. Schválenie programu zasadnutia a overovateľa zápisnice zo zasadnutia 15:45
 2. Návrh na predaj novovytvorených pozemkov parc. č. 3446/173 a 3446/11 v k. ú. Dúbravka spolu vo výmere 746 m² Slovenskej republike, Železnice Slovenskej republiky, ako prípad hodný osobitného zreteľa 21:00
 3. Informácia o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka 32:30
 4. Informácia o činnosti útvaru kontroly 37:00
 5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. 3/2023 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Dúbravka 42:00
 6. Návrh stanoviska k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. …/2023 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel 44:20
 7. Návrh na odpustenie pohľadávky nájomcovi OZ Naše Jasličky Svetielko 56:15
 8. Návrh na zmenu podmienok nájmu vyplývajúceho z nájomnej zmluvy č. 514/2020 uzatvorenej so spoločnosťou BORMED s. r. o. 59:00
 9. Návrh na majetkové vysporiadanie pozemkov parc. č. 4089/2, 4089/5, k. ú. Dúbravka vo výmere 442 m² v prospech Mgr. Marekovi Dinušovi, ako prípad hodný osobitného zreteľa 1:06:00
 10. Návrh na predĺženie doby nájmu v nebytových priestoroch v ZŠ Sokolíkova 2, vo výmere 360,96 m², nájomcovi HLZ, s. r. o., ako prípad hodný osobitného zreteľa 1:48:50
 11. Návrh na predaj pozemkov parc. č. 164 a 163/1 v k. ú. Dúbravka spolu vo výmere 473 m² Denise Križovej, ako prípad hodný osobitného zreteľa 1:50:15
 12. Návrh na dlhodobý nájom nebytového priestoru v Dome kultúry Dúbravka, vo výmere 12,10 m², pani Beáte Gállovej ako prípad hodný osobitného zreteľa 1:52:30
 13. Návrh na predaj pozemku parc. č. 1536/45 v k. ú. Dúbravka spolu vo výmere 1 m² Green Magic Homes, ako prípad hodný osobitného zreteľa 1:54:10
 14. Interpelácie poslancov miestneho zastupiteľstva 1:55:50
 15. Rôzne 1:57:50