Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

v súvislosti s elektronickým sčítaním obyvateľov (ďalej len „ESO“) si Vám Štatistický úrad Slovenskej republiky (ďalej len „ŠÚ SR“) dovoľuje oznámiť nasledujúce skutočnosti:

1. Novelou zákona o sčítaní sa realizuje elektronické samosčítanie obyvateľov v dobe od 15. 02. 2021 do 31. 03. 2021 (bez asistovaného sčítania). Asistované sčítanie sa bude realizovať v termíne medzi 01. 04. a 31. 10. 2021, pričom budú obce bližšie informované. Samosčítanie obyvateľov v dobe asistovaného sčítania nebude možné.

2. Kontaktné osoby počas doby samosčítania obyvateľov monitorujú stav sčítania obyvateľov prostredníctvom portálu https://esomon.scitanie.sk – Podpora sčítania (v školiacich materiáloch nazvaná Podpora asistentov sčítania). Podpora sčítania obsahuje kartu Monitoring sčítania, Mapa monitoringu a Užitočné informácie. Prihlasovacie údaje budú kontaktným osobám doručené 15. februára 2021. Podpora sčítania slúži ako interný monitorovací nástroj pre kontaktné osoby, nie ako komunikačný nástroj priebehu sčítania v jednotlivých obciach. Monitoring sčítania slúži ako interný nástroj obec pre sledovanie priebehu sčítania obyvateľov v obci, nesmie byť využívaný pre účely externej komunikácie o priebehu sčítania v obci.

3. Vzor elektronického formuláru spolu s jazykovými mutáciami je zverejnený na https://www.scitanie.sk/scitanie-obyvatelov/vzor-scitacieho-formulara.

4. E-learningom boli všetky kontaktné osoby zaškolené. E-learningový portál so školiacimi materiálmi bude dostupný počas celej doby sčítania obyvateľov. Novela zákona a novely príslušných opatrení budú po zverejnení prístupné na školiacom portáli.

5. Náklady, ktoré obciam vznikli resp. boli uskutočnené v čase pred novelizáciou zákona o sčítaní (č. 223/2019 Z. z.) sú oprávnenými výdavkami podľa metodického pokynu č. 15355 z 11. novembra 2020. Obce môžu aj naďalej čerpať z dotácie v prípade, že je to nutné na zabezpečenie napr. komunikačno-propagačnej činnosti, oprávnených výdavkov na zabezpečenie kontaktného miesta a pod.
ŠÚ SR zašle obciam dodatok k Metodickému pokynu ŠÚ SR č. 15355/2020, o použití dotácie poskytnutej obci na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy pri príprave, priebehu a vykonaní sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021, ktoré vzniknú pri sčítaní obyvateľov. Dodatok bude zaslaný okamžite po zverejnení novely zákona o sčítaní v Zbierke zákonov.

6. ŠÚ SR zašle obciam dodatok k Metodickému pokynu č. 10910-1622 z 12. októbra 2020 ktorým sa ustanovuje postup obcí pri zbere údajov o obyvateľoch pre účely SODB v roku 2021. Dodatok bude zaslaný okamžite po zverejnení novely zákona o sčítaní v Zbierke zákonov.

7. Obce počas doby samosčítania obyvateľov, t. j. od 15. 02. do 31. 03. 2021, zabezpečujú zvýšenú propagačno-komunikačnú kampaň elektronického samosčítania obyvateľov. Odporúčame v rámci kampane upozorniť obyvateľov nielen na pozitívny význam sčítania pre obec i spoločnosť, ale aj na to, že je zákonnou povinnosťou obyvateľa sčítať sa. Počas doby sčítania (okolo 22. 02. 2021) bude obyvateľom do poštových schránok zaslaný leták a takisto sa zašle SMS správa s informáciou o prebiehajúcom sčítaní obyvateľov 2021 s výzvou na sčítanie sa (v priebehu 1., 3. a 4. týždňa v marci). Zoznam ďalších komunikačno-propagačných materiálov, ktoré pripravil Štatistický úrad SR v súvislosti s realizáciou SODB je v Prílohe č. 1. Momentálne sú v produkcii aj ďalšie rádiospoty a videospoty, ktoré budú vysielané počas doby sčítania obyvateľov. Štatistický úrad SR poskytne tieto spoty aj obciam a to formou vystavenia na https://data.statistics.sk/sodb2021/.
V období začiatku sčítania sa bude zverejnené aj inštruktážne video ako postupovať pri samosčítaní. Toto video bude okrem slovenského jazyka aj v anglickom jazyku a bude obsahovať titulky pre nepočujúcich.

8. Počas elektronického samosčítania obyvateľov bude k dispozícii Call centrum na telefónnom čísle 02/20 92 49 19. Infolinka bude slúžiť ako metodická a informačná podpora obyvateľov. Call centrum bude aktívne až od 15. 02. 2021. ŠÚ SR pre metodickú podporu kontaktných osôb zriadil aj interné Call centrum, ktoré bude k dispozícii od 15. 02. 2021 na telefónnom čísle 02/22 11 99 99. V prípade ak obyvateľ kontaktuje obec s otázkami o metodike (formuláre a vysvetlivky), kontaktná osoba poskytne obyvateľovi prednostne uvedené telefónne čísla, alebo kontakty na príslušné regionálne pracovisko (kontaktný bod), ktoré sú aj na webovej stráne pre sčítanie www.scitanie.sk v časti Kontakty. Pre informácie o sčítaní môžu obyvatelia používať aj emailovú adresu scitanie@statistics.sk, alebo kontaktný formulár na stránke www.scitanie.sk.

9. Upozorňujeme obce, že vo vzťahu k novele zákona o sčítaní a k realizácii asistovaného sčítania počas obdobia od 01. 04. do 31. 10. 2021, t. j. počas dosčítavania sa nebude meniť výška dotácie poskytnutej obci, ani spôsob a výška odmeňovania kontaktných osôb, stacionárnych asistentov sčítania na kontaktných miestach a v zariadeniach a mobilných asistentov sčítania. Nemení sa totiž rozsah prác, mení sa len ich harmonogram.

10. E-learningové školenie asistentov sčítania sa posúva na neskoršiu dobu, maximálne 21 dní pred dobu asistovaného sčítania, obce budú informované o novom termíne školenia pre asistentov sčítania.

Komentáre

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *