Kompletný TV záznam Ustanovujúceho MZ MČ Bratislava – Dúbravka zo dňa 4.12.2018

A. Slávnostná časť :
Otvorenie ustanovujúceho zasadnutia miestneho zastupiteľstva.
Hymna Slovenskej republiky

1.bod – Informácia podpredsedníčky Miestnej volebnej komisie v mestskej časti Bratislava-
Dúbravka o výsledku volieb do orgánov samosprávy mestskej časti Bratislava-Dúbravka.

2.bod – Zloženie sľubu novozvoleného starostu mestskej časti Bratislava-Dúbravka.

3.bod –  Zloženie sľubu poslancov novozvoleného Miestneho zastupiteľstva mestskej časti
Bratislava-Dúbravka

4.bod – Príhovor novozvoleného starostu mestskej časti Bratislava-Dúbravka.

B. Pracovná časť
Schválenie návrhovej a volebnej komisie, overovateľov zápisnice a programu ustanovujú-
ceho zasadnutia miestneho zastupiteľstva

5.bod – Schválenie uznesení k bodom 1, 2 a 3.

6.bod – Návrh na poverenie poslanca miestneho zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a
viesť zasadnutia miestneho zastupiteľstva v prípadoch uvedených v zákone SNR
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

7.bod –  Návrh na určenie počtu členov miestnej rady a voľba jej členov.

8.bod –  Návrh na zriadenie komisií miestneho zastupiteľstva

9.bod –  Návrh na voľbu predsedov komisií miestneho zastupiteľstva a ich členov

10.bod –  Návrh na určenie platu starostovi mestskej časti Bratislava-Dúbravka.

11.bod –  Informácia o rozpočtovom provizóriu mestskej časti Bratislava-Dúbravka na obdobie
od 1. 1. 2019 do schválenia rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka v súlade s §11
zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

12.bod – Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2019.

13.bod – Návrh na odvolanie a delegovanie členov rád škôl za zriaďovateľa v materských
a základných školách v mestskej časti Bratislava-Dúbravka

14.bod –  Návrh na určenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových priestorov
v Dome kultúry Dúbravka, Saratovská 2/A, Bratislava, vo výmere 202,3 m2

15.bod – Rôzne.

15.1.bod –  Návrh na schválenie nenávratných finančných dotácií na rok 2018 z rozpočtu mestskej
časti Bratislava-Dúbravka.

15.2.bod –  Návrh na umiestnenie kontajnerov určených na zber elektroodpadu, batérií a
akumulátorov na pozemkoch, parc. č. 41, parc. č. 3330, parc. č. 3020/1, parc.
č. 1240/1 a parc. č. 2259, k. ú, Dúbravka, spoločnosti ASEKOL SK, s.r.o

Ukončenie ustanovujúceho zasadnutia miestneho zastupiteľstva.