Kompletný TV záznam Ustanovujúceho MZ MČ Bratislava – Dúbravka zo dňa 22.11.2022

 
A. Slávnostná časť

 • Otvorenie ustanovujúceho zasadnutia miestneho zastupiteľstva 11:10
  Hymna Slovenskej republiky
 • Informácia predsedu Miestnej volebnej komisie v mestskej časti Bratislava-Dúbravka o výsledku volieb do orgánov samosprávy obcí mestskej časti Bratislava-Dúbravka 14:17
 • Zloženie sľubu novozvoleného starostu mestskej časti Bratislava-Dúbravka 21:35
 • Zloženie sľubu poslancov novozvoleného Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka 23:40
 • Príhovor novozvoleného starostu mestskej časti Bratislava-Dúbravka 42:20

B. Pracovná časť

 • Schválenie návrhovej a volebnej komisie, overovateľov zápisnice a programu ustanovujúceho zasadnutia miestneho zastupiteľstva 1:02:12
 • Schválenie uznesení k bodom č. 1, 2 a 3 zo slávnostnej časti programu 1:11:40
 • Návrh na poverenie poslanca miestneho zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia miestneho zastupiteľstva v prípadoch uvedených v zákone SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 1:13:45
 • Návrh na určenie počtu členov miestnej rady a voľba jej členov 1:15:05
 • Návrh na zriadenie komisií miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava- Dúbravka 1:16:40
 • Návrh na voľbu predsedov komisií miestneho zastupiteľstva a ich členov 1:19:30
 • Návrh na odvolanie a delegovanie členov rád škôl za zriaďovateľa v materských, základných školách v mestskej časti Bratislava-Dúbravka 1:28:00
 • Návrh plánu zasadnutí miestnej rady a miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava Dúbravka na rok 2023 1:30:54
 • Návrh na určenie platu starostovi mestskej časti Bratislava-Dúbravka 1:33:05
 • Informácia o plnení uznesení 1:35:45
 • Informácia o činnosti útvaru kontroly 1:37:45
 • Návrh stanoviska k protestu prokurátora 1:39:38
 • Návrh na prevod vlastníctva na základe obchodnej verejnej súťaže a určenie zostatkovej hodnoty hnuteľného majetku 1:42:40
 • Návrh na mimoriadnu finančnú dotáciu z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka 1:44:30
 • Informácia o vybavení interpelácií 1:49:00
 • Interpelácie 1:49:00
 • Rôzne 1:49:00
  Ukončenie ustanovujúceho zasadnutia miestneho zastupiteľstva