Kompletný TV záznam Mimoriadneho MZ MČ Bratislava – Dúbravka zo dňa 23.10.2019

Otvorenie mimoriadneho MZ MČ Dúbravka 23.10.2019

1. bod – Schválenie programu mimoriadneho zasadnutia miestneho zastupiteľstva

2. bod – Návrh na nájom stavby spoločnosti British International School

3. bod – Návrh na určenie podmienok verejnej obchodnej súťaže na nájom pozemkov na ul.kpt.Rašu

4. bod – Návrh stanoviska k návrhu VZN hl.m.SR Bratislavy o úhradách za poskytovaní soc. služieb

5. bod – Návrh na vzatie na vedomie výsledku kontroly projektu „Rekonštrukcia MŠ Fedákova“

6. bod – Informačný materál o príprave územnoplánovcích dokum a staveb úzavere v Dúbravke

7.bod – Rozne a ukončenie zasadnutia MZ