Kompletný TV záznam Mimoriadného MZ MČ Bratislava – Dúbravka zo dňa 20. októbra 2020

Otvorenie mimoriadneho zasadnutia Miestneho zastupiteľstva.

1. bod – Schválenie programu zasadnutia a overovateľa zápisnice zo zasadnutia.

2. bod – Oznámenie starostu o nastúpení náhradníkov po zaniknutom mandáte poslancov
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka a zloženie sľubu
nových poslancov.

3. bod –  Návrh úpravy rozpočtu na rok 2020 podľa aktuálnej situácie k 30.09.2020.

4. bod – Návrh na schválenie bezúročnej návratnej finančnej výpomoci ako kompenzácie
výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia
COVID-19.

5. bod –  Návrh na odpustenie časti nájomného v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19.

6. bod – Návrh na nenávratné finančné dotácie na rok 2020 z rozpočtu mestskej časti BratislavaDúbravka
pre športové kluby.

7. bod – Návrh stanoviska k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR
Bratislavy o umiestňovaní herní a kasín na území hlavného mesta SR Bratislavy

8. bod –  Návrh na odmenu miestnemu kontrolórovi mestskej časti Bratislava-Dúbravka.

9. bod –  Návrh na vzatie na vedomie vzdania sa členstva v komisiách mestskej časti BratislavaDúbravka
poslancami miestneho zastupiteľstva.

10. bod – Návrh na voľbu členov volebnej komisie na voľbu člena Miestnej rady Miestneho
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka

11. bod –  Návrh na voľbu člena Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Dúbravka a vzatie na
vedomie vzdanie sa členstva v Miestnej rade mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Mariánom Takácsom.

12. bod –  Návrh na poverenie poslanca miestneho zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať
a viesť zasadnutia miestneho zastupiteľstva v prípadoch uvedených v zákone SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

13. bod – Návrh na voľbu nových členov komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti
Bratislava-Dúbravka.

14. bod – Žiadosť miestneho kontrolóra o súhlas s vykonávaním inej zárobkovej činnosti
v súlade s § 18 zákona SNR č. 369/1990 zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov

15. bod – Návrh na nenávratné finančné dotácie na rok 2020 z rozpočtu mestskej časti BratislavaDúbravka v oblasti kultúry.

16. bod – Rôzne

17. bod – Interpelácie poslancov Miestneho zastupiteľstva.
Ukončenie mimoriadneho zasadnutia Miestneho zastupiteľstva