Kompletný TV záznam 9.zasadnutia MZ MČ Bratislava – Dúbravka zo dňa 23.6.2020

Otvorenie zasadnutia Miestneho zastupiteľstva

 

1.bod – Schválenie programu zasadnutia a overovateľa zápisnice zo zasadnutia.

2.bod – Informácia o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva.

3.bod – Informácia o činnosti útvaru kontroly.

 

4.bod – Návrh úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka na rok 2020.

 

5.bod – Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Dúbravka za rok 2019.

 

6.bod – Zámer na odkúpenie časti pozemku registra C KN parcelné číslo 2375/1.
Doplnený bod programu miestneho zastupiteľstva na zasadnutí miestneho zastupiteľstva.

 

7.bod – Návrh na vyhlásenie dňa konania voľby miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Dúbravka a návrh na ustanovenie podrobností o spôsobe a vykonaní voľby miestneho kontrolóra.

 

8.bod –  Návrh na nájom pozemkov v k. ú. Dúbravka na záhradkárske a rekreačné účely, ako prípad hodný osobitného zreteľa.

 

9.bod – Návrh na predaj pozemku parc. č. 3058/135 vo výmere 102 m2 Ľudovítovi Šándorovi, ako prípad hodný osobitného zreteľa.

 

10.bod – Návrh na nájom nebytového priestoru, kancelárie č. 237 v Dome kultúry Dúbravka, Saratovská 2/A, Bratislava vo výmere 13 m2 Ing. Elene Švecovej, ako prípad hodný osobitného zreteľa.

 

11.bod – Návrh na predaj novovytvoreného pozemku parc. č. 1625/16 vo výmere 1 m2 Mgr. Štefanovi Vankovi a Mgr. Zuzane Vankovej, ako prípad hodný osobitného zreteľa.

 

12.bod – Návrh na nájom nebytových priestorov v objekte na ulici Karola Adlera č. 19 v Bratislave, vo výmere 252,10 m2 združeniu I.N.A.K – pohybové a osobnostne rozvojové aktivity.

 

13.bod –  Návrh na nenávratné finančné dotácie na rok 2020 z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka pre športové kluby.

 

14.bod – Návrh na mimoriadnu nenávratnú finančnú dotáciu na rok 2020 z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka pre OZ Vagus.

 

15.bod – Návrh na vzatie na vedomie vzdanie sa členstva v komisii životného prostredia, bezpečnosti a verejného poriadku.

 

16.bod – Informácia o vybavení interpelácií poslanca Miestneho zastupiteľstva z 8. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka zo dňa 11.5.2020.

 

17. a 18.bod –  Rôzne a Interpelácie poslancov Miestneho zastupiteľstva.