Kompletný TV záznam 8.zasadnutia MZ MČ Bratislava – Dúbravka zo dňa 11.5.2020

Otvorenie – 8. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava Dúbravka zo dňa 11. 5. 2020

Číslo bodu  1. –  Schválenie programu zasadnutia Miestneho zastupiteľstva

Číslo bodu: 2. –  Návrh na nájom pozemkov (k. ú. Dúbravka): parc. č. 3100/1 vo výmere 2735 m2,par. č. 3100/2 vo výmere 461 m2 a nájom objektu so súp. č. 1877 nachádzajúceho sa na ulici Kapitána Rašu, združeniu ASROW, o. z. – alternatíva B).

Číslo bodu: 3 –  Návrh Dodatku č. 6 Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka.

Číslo bodu: 4  –  Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta SR Bratislavy – žiadosť o zaujatie stanoviska.

Číslo bodu: 5  –  Návrh na úpravu rozpočtu 2020.

Číslo bodu: 6  –  Rôzne a ukončenie 8.zasadnutia MZ zo dňa 11.5.2020