Kompletný TV záznam 7.zasadnutia MZ MČ Bratislava – Dúbravka zo dňa 11.2.2020

Otvorenie  7. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ BA-Dúbravka zo dňa 11.2.2020

K bodu č. 1 – Schválenie programu zasadnutia MZ, 7.zasadnutie MZ MČ BA-Dúbravka zo dňa 11.2.2020

K bodu č.2 – Informácia o plnení uznesení MZ, 7. zasadnutia MZ MČ BA-Dúbravka zo dňa 11.2.2020

K bodu č.3 – Informácia o činnosti útvaru kontroly, 7.zasadnutia MZ MČ BA- Dúbravka zo dňa 11.2.2020

K bodu č.4 – Návrh na nájom časti pozemku parc. č. 2372/3, k.ú. Dúbravka o výmere 18 m² + 10 m2 spoločnosti Pro gastro-servis, s. r. o., ako prípad hodný osobitného zreteľa, 7. zasadnutie MZ MČ BA – Dúbravka zo dňa 11.2.2020

K bodu č.5 – Návrh na predaj pozemku parc. č. 1796/2 vo výmere 45 m2 a pozemku parc. č. 1735/24 vo výmere 35 m2 Ing. Róbertovi Karaffovi, ako prípad hodný osobitného zreteľa, 7. zasadnutie MZ MČ BA – Dúbravka zo dňa 11.2.2020

K bodu č.6 – Návrh na nájom nebytových priestorov v objekte „Skladová hala – Dúbravčice“, súp. č. 5790 v Bratislave, vo výmere 744,61 m2, Aviatickému klubu S/Ldr. Otta Smika DFC o.z., ako prípad hodný osobitného zreteľa, 7. zasadnutie MZ MČ BA – Dúbravka zo dňa 11.2.2020

K bodu č.7 – Návrh VZN MČ BA – Dúbravka o miestnom poplatku, 7.zasadnutia MZ MČ BA – Dúbravka zo dňa 11.2.2020

K bodu č.8 –  Návrh na voľbu člena Komisie sociálno zdravotnej a bytovej, 7.zasadnutia MZ MČ BA-Dúbravka zo dňa 11.2.2020

K bodu č.9 – Rôzne, 7. zasadnutia MZ MČ BA-Dúbravka zo dňa 11.2.2020

K bodu č.10 – Interpelácie poslancov MZ a Ukončenie 7.zasadnutia MZ MČ BA – Dúbravka zo dňa 11.2.2020