Kompletny TV záznam 5.zasadnutia MZ MČ Bratislava-Dúbravka zo dňa 24.9.2019

Otvorenie 5. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Dúbravka, 24.09.2019

k 1.bodu : Informácia o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva.

k 2.bodu :Informácia o činnosti útvaru kontroly.

k 3.bodu :Informácia o čerpaní rozpočtu k 30.06.2019.

k 4.bodu :Návrh na úpravu rozpočtu za rok 2019.

k 5.bodu :Návrh na odpísanie pohľadávky a záväzku vzniknutej zo zámeny nehnuteľností z účtovnej evidencie mestskej časti Bratislava-Dúbravka

k 6.bodu : Návrh na nájom pozemku, parc. č. 1839/1, v k. ú. Dúbravka, vo výmere 612 m² na záhradkárske a rekreačné účely, Petrovi Rakúsovi, ako prípad hodný osobitného zreteľa.

k 7.bodu : Návrh na nájom časti pozemku parc. č. 3058/3, k.ú. Dúbravka, vo výmere 15 m² Tiborovi Szalayovi, ako prípad hodný osobitného zreteľa.

k 8.bodu :Návrh na nájom nebytových priestorov – triedy v objekte Bilíková 34, Bratislava, vo výmere 65,70 m2,
Mgr. Dagmar Kačová-Ateliér Čakanka, ako prípad hodný osobitného zreteľa.

k 9.bodu : Návrh na nájom nebytových priestorov – miestnosť č. 155 v Dome kultúry Dúbravka,Saratovská 2/A, Bratislava, vo výmere 12 m2, občianskemu združeniu Projekt Život, o.z.,
ako prípad hodný osobitného zreteľa

k 10.bodu : Návrh na určenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom objektu na ulici Karola Adlera 19 v Bratislave, so súp. číslom 2081, vo výmere 252,1 m2.

k 11.bodu : Návrh na nenávratné finančné dotácie na rok 2019 z rozpočtu mestskej časti BratislavaDúbravka pre športové kluby.

k 12.bodu : Návrh na vzatie na vedomie vzdanie sa členstva v komisii sociálno-zdravotnej a bytovej.

k 13.bodu : Návrh stanoviska k návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, článok 48.

k 14.bodu : Návrh uznesenia o prijatí strednodobého bankového úveru.

k 15.bodu : Rôzne :
Návrh na iniciovanie vyhlásenia stavebnej uzávery.

k 16.bodu : Interpelácie poslancov miestneho zastupiteľstva.