Kompletný TV záznam 3. zasadnutia MZ MČ Bratislava – Dúbravka zo dňa 16.4.2019

Úvod : Otvorenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva.Schválenie programu zasadnutia, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.

K bodu č. 1: Informácia o činnosti Expozitúry Mestskej polície hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, Bratislava IV, v mestskej časti Bratislava-Dúbravka za rok 2018.(ústna)

K bodu č. 2: Návrh na voľbu prísediacich pre Okresný súd Bratislava IV na obdobie rokov 2018-2022.

K bodu č. 3: Návrh na predĺženie nájmu nebytových priestorov nachádzajúcich sa v objekte Miestnej knižnice, na Sekurisovej ulici 12, v Bratislave, vo výmere 135,80 m2, nájomcovi Rodinné centrum MACKO n. o., ako prípad hodný osobitného zreteľa.

K bodu č. 4: Návrh na nájom nebytových priestorov skladu v Dome kultúry Dúbravka, Saratovská 2/A, Bratislava, vo výmere 2,32 m2, nájomcovi Spolok BRATISLAVSKÉ MAŽORETKY A & M, ako prípad hodný osobitného zreteľa.

K bodu č. 5: Návrh na nájom pozemkov, k. ú. Dúbravka, na záhradkárske a rekreačné účely, ako prípad hodný osobitného zreteľa.

K bodu č. 6: Návrh na predĺženie dohody o spolupráci občianskemu združeniu HUMA – NA PEOPLE TO PEOPLE SLOVAKIA, ktorej predmetom je záväzok mestskej časti spolupracovať s občianskym združením pri zbere použitých textílií, oblečenia a obuvi na území mestskej časti.

K bodu č. 7: Návrh na spolufinancovanie projektu “ Prevencia kriminality mestská časť Dúbravkabudovanie kamerového systému na verejných priestranstvách a verejne prístupných miestach, v katastrálnom území mestskej časti BratislavaDúbravka, ako súboru preventívnych opatrení na znižovanie kriminality, zvýšenie bezpečnosti občanov a ochrany zdravia a majetku občanov.

K bodu č. 8: Informácia o vybavení interpelácie z 2. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti BratislavaDúbravka, konaného dňa 19. 2. 2019.

K bodu č. 9: Rôzne

K bodu č. 10: Interpelácie poslancov miestneho zastupiteľstva. Ukončenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva.