Kompletný TV záznam 2. zasadnutia MZ MČ Bratislava – Dúbravka zo dňa 19.2.2019

Úvod –  Otvorenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva. Schválenie programu zasadnutia, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 1.bod – Informácia o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva 2.bod – Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Dúbravka o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava-Dúbravka 3.bod –  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Dúbravka o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa v materskej škole a dieťa/žiaka školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Dúbravka na príslušný kalendárny rok 4.bod – Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Dúbravka o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Dúbravka 5.bod – Súhrnná správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach základných a materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Dúbravka v školskom roku 2017/2018 6.bod – Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka na rok 2019 7.bod –  Informácia o činnosti útvaru kontroly 8.bod –  Návrh na predaj pozemkov, parc. č.1735/30, 1735/31, 1735/32, 1735/33, k. ú. Dúbravka, spolu vo výmere 61 m², JUDr. Magdaléne Čížovej, ako prípad hodný osobitného zreteľa 9.bod –  Návrh na predaj pozemku, parc. č. 1674/1, k. ú. Dúbravka, spolu vo výmere 318 m², Petrovi Dvorskému a Marte Dvorskej, ako prípad hodný osobitného zreteľa 10.bod –  Návrh na predaj podielu k pozemku, “E-KN“, parc. č. 101, k. ú. Dúbravka, vo výmere 33m2, Mag. Zuzane Matejkovej a MUDr. Martinovi Matejkovi, ako prípad hodný osobitného zreteľa 11.bod –  Návrh na schválenie umiestnenia kontajnerov určených na zber elektroodpadu, batérií a akumulátorov na pozemkoch, parc. č. 41, parc. č. 3330, parc. č. 3020/1, parc. č.1240/1 a parc. č. 2259, k. ú. Dúbravka, spoločnosti ASEKOL SK, s. r. o. 12.bod – Návrh na predĺženie nájmu nebytových priestorov nachádzajúcich sa v stavbe, so súp. číslom 1807, vo výmere 385 m2 a časti pozemku, parc. č. 2906/1, vo výmere 718 m2, parc. č. 2905 vo výmere 820,80 m2, k. ú. Dúbravka, na Bazovského ulici v Bratislave, nájomcovi Súkromná materská škola, Bazovského 2, Bratislava, IČO: 30794471, na dobu určitú do 31. 12. 2034, ako prípad hodný osobitného zreteľa 13.bod – Návrh na predĺženie nájmu nebytových priestorov nachádzajúcich sa v stavbe, so súp. číslom 1891 v objekte na Bilíkovej ulici č. 34, v súhrne vo výmere 2237,3 m2 a pozemku, parc. č. 3166 vo výmere 1054 m2, nájomcovi Súkromná základná škola – Wondrschool, Bilíkova 34, Bratislava, IČO: 31406025, na dobu do 30. 6. 2034, ako prípad hodný osobitného zreteľa 14.bod –  Návrh na predĺženie nájmu nebytových priestorov nachádzajúcich sa v Dome kultúry Dúbravka, súp.č. 2898, postavenej na parc. č. 3026/4, k. ú. Dúbravka, vo výmere 293,3m2, nájomcovi Tatra banka, a. s., Hodžovo nám. 3, Bratislava, IČO: 00686930, ako prípad hodný osobitného zreteľa 15.bod – Návrh na nájom nebytových priestorov – kancelárie č. 145, v Dome kultúry Dúbravka, Saratovská 2/A, Bratislava, vo výmere 13 m2, nájomcovi Mgr. Lucia Rydzoňová, ako prípad hodný osobitného zreteľa 16.bod –  Návrh na nájom nebytových priestorov – kancelárie č. 147, v Dome kultúry Dúbravka, Saratovská 2/A, Bratislava, vo výmere 15 m2, nájomcovi Mgr. Veronika Kovácsová-Daphne massage, Rozvodná 13, Bratislava, IČO: 45931691, ako prípad hodný osobitného zreteľa 17.bod –  Návrh na nájom nebytových priestorov – kancelárie č. 237, v Dome kultúry Dúbravka, Saratovská 2/A, Bratislava, vo výmere 13 m2, nájomcovi PhDr. Andrea Čiková, PhD., Bratislava, ako prípad hodný osobitného zreteľa 18.bod –Návrh na nájom nebytového priestoru nachádzajúceho sa na prízemí Domu kultúry Dúbravka, na Saratovskej 2/A, v Bratislave, vo výmere 202,3 m2, nájomcovi KOUVAR, s.r.o., Slávičie údolie 10, Bratislava, IČO: 52 151 603 19.bod – Návrh na nájom nebytových priestorov – kancelárie č. 130 v Dome kultúry Dúbravka, Saratovská 2/A, Bratislava, vo výmere 42,9 m2, Dúbravskej televízií, spol. s r. o., ako prípad hodný osobitného zreteľa 20. bod – Návrh na nájom nebytových priestorov – pivničného priestoru, v objekte na Bilíkovej ulici č. 34, vo výmere 131,55 m2, nájomcovi NAŠE JASLIČKY SVETIELKO, o. z., Púpavova 34, Bratislava, IČO: 51 925 141, ako prípad hodný osobitného zreteľa 21. bod – Návrh na predĺženie nájmu časti pozemkov, parc. č. 1425 a 3175/19, k. ú. Dúbravka, za účelom umiestnenia reklamných zariadení, spoločnosti euroAWK, spol. s r.o., ako prípad hodný osobitného zreteľa 22. bod –Návrh na nájom pozemku, parc. č. 3058/24, k. ú. Dúbravka, vo výmere 43 m2, Mgr. art. Kataríne Vargovej, ako prípad hodný osobitného zreteľa 23. bod –Návrh na predĺženie nájmu časti pozemku, parc. č. 3175/12, k. ú. Dúbravka, vo výmere 207 m², na záhradkárske a rekreačné účely, MVDr. Silvii Ficovej, ako prípad hodný osobitného zreteľa 24. bod –Návrh na nájom pozemkov, v k. ú. Dúbravka, na záhradkárske a rekreačné účely, ako prípad hodný osobitného zreteľa 26. bod –Návrh plánu zasadnutí Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka na rok 2019 27. bod –Návrh termínov poslaneckých dní na rok 2019 28. bod – Rôzne 29. bod – Interpelácie poslancov miestneho zastupiteľstva