Kompletný  nezostrihaný TV záznam  MZ MČ Bratislava – Dúbravka zo dňa 30.04.2024

Program    

Otvorenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva – schválenie programu zasadnutia, zvolenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice zo zasadnutia miestneho zastupiteľstva 6:20

 

 1. Informácia o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka 11:00
  Predkladateľ: Ing. Rastislav Bagar
  Spracovateľ: Kristína Štajerová
 2. Informácia o činnosti útvaru kontroly 14:00
  Predkladateľ: Bc. Marián Takács
  Spracovateľ: Bc. Marián Takács
 3. Návrh na schválenie prijatia dlhodobých bankových úverov v celkovej výške 1,5 mil. EUR 18:20
  Predkladateľ: Ing. Rastislav Bagar
  Spracovateľ: Ing. Rastislav Bagar
 4. Návrh na prevod vlastníctva nebytového priestoru – garáž č. 10 v suteréne bytového domu Drobného 7, súp. č. 1893 v Bratislave a k nemu prisluchajúci podiel na spoločných častiach a spoločných zariadenia, príslušenstve domu a spoluvlastnícky podiel na pozemku do vlastníctva nájomcu Silvie Michalkovej 21:55
  Predkladateľ: Ing. Rastislav Bagar
  Spracovateľ: JUDr. Ivana Krišková
 5. Návrh na prevod vlastníctva nebytového priestoru – garáž č. 907 v suteréne bytového domu Sokolíkova 3, súp. č. 1836 v Bratislave a k nemu prislúchajúci podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach, príslušenstve domu a spoluvlastnícky podiel na pozemku do vlastníctva nájomcu MUDr. Luďky Wlachovskej 45:30
  Predkladateľ: Ing. Rastislav Bagar
  Spracovateľ: JUDr. Ivana Krišková
 6. Návrh na predaj novovytvoreného pozemku parc. č. 788/5, k. ú. Dúbravka vo výmere 7 m² v prospech Miloša a Petra Mattovičovcov, Márie Tarabovej a Viery Vraníkovej, ako prípad osobitného zreteľa 48:12
  Predkladateľ: Ing. Rastislav Bagar
  Spracovateľ: Pavol Peceň
 7. Návrh na nájom pozemkov v k. ú. Dúbravka na záhradkárske a rekreačné účely ako prípad hodný osobitného zreteľa 51:00
  Predkladateľ: Ing. Rastislav Bagar
  Spracovateľ: Pavol Peceň
 8. Návrh na nenávratné finančné dotácie na rok 2024 z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka v oblasti životného prostredia 52:31
  Prekladateľ: RNDr. Martin Zaťovič
  Spracovateľ: Ing. Mária Smiešková
 9. Návrh na schválenie nenávratnej finančnej dotácie na rok 2024 z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka pre sociálnu oblasť (osobitné hlasovanie) 56:06
  Predkladateľ: RNDr. Martin Zaťovič
  Spracovateľ: PhDr. Dominika Malačinová
 10. Dodatok č. 1 o celomestskom charaktere ku Komunitnému plánu Bratislavy (osobitné hlasovanie)
  Predkladateľ: RNDr. Martin Zaťovič
  Spracovateľ: PhDr. Dominika Malačinová
 11. Návrh na schválenie monitorovacej správy za obdobie rokov 2022-2024 Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava-Dúbravka na roky 2015-2024 1:01:50
  Predkladateľ: RNDr. Martin Zaťovič
  Spracovateľ: Jakub Hovorka
 12. Interpelácie poslancov miestneho zastupiteľstva
 13. Rôzne 1:03:50

 

Ukončenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva