Kompletný  nezostrihaný TV záznam  MZ MČ Bratislava – Dúbravka zo dňa 26.09.2023

 1. Schválenie programu zasadnutia a overovateľa zápisnice zo zasadnutia 9:40
 2. Informácia o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka 15:18
 3. Informácia o činnosti útvaru kontroly 17:03
 4. Informácia o čerpaní rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka k 30.06.2023 18:30
 5. Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok a odpis z účtovnej evidencie 21:50
 6. Návrh Zásad hospodárenia a nakladania s vlastným majetkom mestskej časti Bratislava-Dúbravka a s majetkom zvereným jej do správy hlavným mestom SR Bratislavou 24:20
 7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. 5/2023 zo dňa 27.09.2023, ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. 2/2019 zo dňa 19.2.2019 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa v materskej škole a dieťa /žiaka školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Dúbravka na príslušný kalendárny rok 26:30
 8. Návrh na odzverenie bytu č. 23 na 8.p. bytového domu na Nejedlého 11, súp. č. 1906, a spoluvlastníckeho podielu na pozemku parcela registra „C“ č. 3337, 3338, 3339, k.ú. Dúbravka zapísaný na LV č. 3010, v prospech hlavného mesta SR Bratislavy 28:50
 9. Návrh na určenie minimálnej ceny pri predaji nebytového priestoru – garáže č. 907 nachádzajúcej sa v bytovom dome na Bujnákovej ul. 21, pre účely vyhlásenia verejnej obchodnej súťaže 31:20
 10. Návrh na určenie minimálnej ceny pri predaji nebytového priestoru – garáže č. 13 nachádzajúcej sa v bytovom dome na Červeňákovej ul. 17, pre účely vyhlásenia verejnej obchodnej súťaže 33:15
 11. Návrh na predaj pozemkov parc. č. 4086/1 a 4087 v k. ú. Dúbravka spolu vo výmere 369 m², Miroslavovi Vetríkovi a Lenke Vetríkovej, ako prípad hodný osobitného zreteľa 34:30
 12. Návrh na predaj pozemkov parc. č. 1835/1, 1835/2 a 1836, v k. ú. Dúbravka spolu vo výmere 337 m², Pavlovi a Ing. Alici Andrašíkovým, ako prípad hodný osobitného zreteľa 36:40
 13. Návrh na predaj pozemku parc. č. 1558/3 a novovytvorených pozemkov parc. č. 1558/6, 1557/7 a 1570/32 v k. ú. Dúbravka spolu vo výmere 53 m², Ing. Milanovi Fillovi a Mgr. Lucii Bakošovej, ako prípad hodný osobitného zreteľa 44:00
 14. Návrh na nájom novovytvorených pozemkov parc. č. 1538/10 a 1538/51 v k. ú. Dúbravka o celkovej výmere 20 m² MUDr. Zuzane Korecovej, ako prípad hodný osobitného zreteľa 45:45
 15. Návrh na nájom pozemkov v k. ú. Dúbravka na záhradkárske a rekreačné účely, ako prípad hodný osobitného zreteľa 47:30
 16. Návrh na nenávratné finančné dotácie na rok 2023 z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka v oblasti životného prostredia 48:50
 17. Návrh na nenávratné finančné dotácie na rok 2023 z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka pre športové kluby 51:50
 18. Rôzne 54:40