Kompletný  nezostrihaný TV záznam  MZ MČ Bratislava – Dúbravka zo dňa 22.03.2022

 1. Schválenie programu zasadnutia a overovateľa zápisnice zo zasadnutia 11:21
 2. Informácia o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva 18:05
 3. Informácia o činnosti útvaru kontroly 20:34
 4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. 1/2022 ktorým sa určujú spádové materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Dúbravka pre deti s trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktoré plnia povinné predprimárne vzdelávanie 23:19
 5. Návrh stanoviska k návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy vo veci pôsobnosti prevádzkových poriadkov pohrebísk a vo veci podmienok obchodnej verejnej súťaže 25:53
 6. Návrh na voľbu prísediacich pre Okresný súd IV na obdobie rokov 2022 -2026 28:20
 7. Návrh na predĺženie doby nájmu na budovu CVČ Pekníkova 2, nájomcovi Spojená škola British International School Bratislava o ďalších 10 rokov, t.z. do roku 2049, ako prípad hodný osobitného zreteľa 30:14
 8. Návrh dodatku č. 1 Zásad hospodárenia a nakladania s vlastným majetkom mestskej časti Bratislava-Dúbravka a s majetkom zvereným jej do správy hlavným mestom SR Bratislavy a dodatku č. 1 Sadzobníka 32:07
 9. Návrh na nájom časti pozemku parc. č. 2962/2 v k. ú. Dúbravka, vo výmere 17 m2 spoločnosti BP Dúbravka, spol. s r.o., ako prípad hodný osobitného zreteľa  34:24
 10. Návrh na predaj pozemkov parc. č. 1558/5, 1558/4, a 1570/30 v k. ú. Dúbravka spolu vo výmere 20 m² Patrikovi Regásekovi a Mgr. Valéria Regásková, ako prípad hodný osobitného zreteľa 36:15
 11. Návrh na nájom pozemkov v k. ú. Dúbravka na záhradkárske a rekreačné účely, ako prípad hodný osobitného zreteľa 38:00
 12. Návrh na nájom nebytového priestoru č. 193 v Dome kultúry Dúbravka na dobu neurčitú, žiadateľovi Lukášovi Majerovi, ako prípad hodný osobitného zreteľa 40:10
 13. Návrh na odmenu miestnemu kontrolórovi mestskej časti Bratislava-Dúbravka 41:43
 14. Návrh na pomenovanie novovzniknutých ulíc v mestskej časti Bratislava-Dúbravka 43:34
 15. Návrh na vzatie na vedomie vzdanie sa členstva v Komisii kultúry a Komisii mediálnej 57:20
 16. Návrh na voľbu nového člena Komisie kultúry 59:32
 17. Návrh na schválenie zmluvy o spolupráci pri zabezpečovaní odťahovej služby 1:01:24
 18. Interpelácie poslancov miestneho zastupiteľstva 1:05:25
 19. Rôzne 1:19:00