Kompletný  nezostrihaný TV záznam  MZ MČ Bratislava – Dúbravka zo dňa 21.06.2022

 1. Schválenie programu zasadnutia a overovateľa zápisnice zo zasadnutia 0:17:56
 2. Informácia o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva 0:22:31
 3. Informácia o činnosti útvaru kontroly 0:25:00
 4. Návrh na úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka na rok 2022  0:29:15 
 5. Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov mestskej časti Bratislava-Dúbravka k 31.12.2021 0:35:18
 6. Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Dúbravka za rok 2021 0:38:17
 7. Návrh na odpustenie nájomného v dôsledku 3. vlny pandémie ochorenia COVID-19 nájomcovi OZ I.N.A.K 0:43:30
 8. Návrh na odpustenie pohľadávky vedenej voči nájomcovi Lenka Pukáčová autoškola COBRA  0:45:52
 9. Návrh na odpustenie poplatku z omeškania pani Tkáčikovej Darine   0:48:02
 10. Návrh na predaj nebytového priestoru vo výmere 64,45 m2, ktorý sa nachádza v bytovom dome na Cabanovej ulici č. 13, spoločnosti Údržba domov, s. r. o., za cenu 62 000 EUR 0:50:25
 11. Návrh na predĺženie doby spolupráce pri zbere použitého šatstva a obuvi, ktorá vznikla na základe Dohody o spolupráci č. 138/2015 medzi spoločnosťou HUMANA People to People Slovakia, o. z. a medzi mestskou časťou Bratislava-Dúbravka do 30.04.2026 vo výške 1 700 EUR/ročne  0:52:28
 12. Návrh na nájom nebytového priestoru č. 147/B vo výmere 18 m2 v Dome kultúry Dúbravka, na dobu neurčitú, spoločnosti NRV TRANSLATION, s. r. o., ako prípad hodný osobitného zreteľa 0:55:55
 13. Návrh na nájom nebytového priestoru – garáže č. 7 vo výmere 16,39 m2 v bytovom dome na Bujnákovej ulici č. 15 – 23 v Bratislave, spoločnosti Softac s. r. o. na dobu určitú 0:57:32
 14. Návrh na nájom časti pozemku registra „E-KN“ parc. č. 2199/101 v k. ú. Dúbravka, vo výmere 15 m2 Ing. arch. Ľudmile Fialovej, ako prípad hodný osobitného zreteľa 0:59:13
 15. Návrh na nájom pozemkov v k. ú. Dúbravka na záhradkárske a rekreačné účely ako prípad hodný osobitného zreteľa 1:03:15
 16. Návrh stanoviska k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa VZN hlavného mesta SR Bratislavy č. 13/2019 o dani z nehnuteľností v znení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č. 4/2020 1:04:35
 17. Návrh stanoviska k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o prevádzkovaní hazardných hier na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 1:07:16
 18. Návrh stanoviska k návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy vo veci pôsobnosti mestskej časti v oblasti poskytovania príspevku za ubytovanie odídenca 1:09:00
 19. Návrh na odzverenie časti verejnej zelene a pozemkov, zverených mestskej časti Bratislava-Dúbravka, hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislava 1:10:48
 20. Etický kódex volených predstaviteľov mestskej časti Bratislava-Dúbravka 1:13:06
 21. Návrh na určenie počtu poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka a volebných obvodov v mestskej časti Bratislava-Dúbravka na volebné obdobie rokov 2022 – 2026 1:15:10
 22. Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu mestskej časti Bratislava-Dúbravka na volebné obdobie rokov 2022 – 2026 1:17:38
 23. Návrh na vzatie na vedomie vzdanie sa členstva v Komisii sociálno-zdravotnej a bytovej 1:19:54
 24. Návrh na nenávratné finančné dotácie na rok 2022 z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka – oddelenie kultúry  1:21:44
 25. Návrh na nenávratné finančné dotácie na rok 2022 z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka – sociálne oddelenie 1:25:35
 26. Návrh na nenávratné finančné dotácie na rok 2022 z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka – športové kluby 1:27:47
 27. Návrh na nenávratné finančné dotácie na rok 2022 z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka – oddelenie školstva 1:33:36
 28. Informácia o vybavení interpelácie poslanca Miestneho zastupiteľstva zo 17. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka zo dňa 22.03.2022 1:31:54
 29. Interpelácie poslancov Miestneho zastupiteľstva 1:35:24
 30. Rôzne 1:35:45