Kompletný nezostrihaný TV záznam MZ MČ Bratislava – Dúbravka zo dňa 20.06.2023

 1. Schválenie programu zasadnutia a overovateľa zápisnice zo zasadnutia 10:54
 2. Informácia o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka 18:10
 3. Informácia o činnosti útvaru kontroly 20:20
 4. Návrh stanoviska k Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. …/2023 z … 2023 o nájme bytov 27:25
 5. Návrh stanoviska k protestu prokurátora 28:35
 6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. 4/2023 zo dňa 15.05.2023, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. 2/2015 zo dňa 05.05.2015 o pravidlách času predaja v obchode, času prevádzky služieb, času výstavby a času pre stavebnú činnosť 34:10
 7. Návrh na úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka na rok 2023 35:15
 8. Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Dúbravka za rok 2022 50:25
 9. Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov mestskej časti Bratislava-Dúbravka k 31.12.2022 55:40
 10. Návrh na dlhodobý nájom nebytového priestoru č. 5 v objekte na Bilikovej ul. 34, Dúbravka, vo výmere 21,23 m², nájomcovi pani Soni Masarykovej, ako prípad hodný osobitného zreteľa 59:00
 11. Návrh na dlhodobý nájom nebytových priestorov č. 7 a č. 6 v objekte na Bilikovej ul. 34, Dúbravka, spolu vo výmere 132,45 m², nájomcovi RC MACKO, o. z., ako prípad hodný osobitného zreteľa 1:01:05
 12. Návrh na dlhodobý nájom nebytového priestoru v Dome kultúry Dúbravka, vo výmere 16 m², nájomcovi Ladislav Oláh, ako prípad hodný osobitného zreteľa 1:03:10
 13. Návrh na predaj pozemkov parc. č. 4097/9 a 4097/10 v k. ú. Dúbravka spolu vo výmere 302 m² Horkovi, ako prípad hodný osobitného zreteľa 1:04:40
 14. Návrh na predaj pozemku parc. č. 2221/2 v k. ú. Dúbravka spolu vo výmere 34 m² Kristíne Pappovej, ako prípad hodný osobitného zreteľa 1:20:35
 15. Návrh na predaj novovytvoreného pozemku parc. č. 2375/24, v k. ú. Dúbravka, vo výmere 33 m² Západoslovenskej distribučnej a.s., ako prípad hodný osobitného zreteľa 1:20:35
 16. Návrh na nájom časti pozemku registra „E-KN“ parc. č. 3191/200, k. ú. Dúbravka, vo výmere 287 m² v prospech žiadateľa Stanislava Valacha, ako prípad hodný osobitného zreteľa 1:22:10
 17. Návrh na nájom pozemkov k. ú. Dúbravka na záhradkárske a rekreačné účely, ako prípad hodný osobitného zreteľa 1:25:00
 18. Návrh na schválenie nenávratných finančných dotácií na rok 2023 z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka pre oblasť kultúry  1:26:00
 19. Návrh na schválenie nenávratných finančných dotácií na rok 2023 z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka pre sociálnu oblasť 1:28:00
 20. Návrh na nenávratné finančné dotácie na rok 2023 z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka v oblasti školstva a práce s mládežou 1:29:50
 21. Návrh na nenávratné finančné dotácie na rok 2023 z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka pre športové kluby 1:31:10
 22. Informácia o vybavení interpelácie poslanca miestneho zastupiteľstva z 3. zasadnutia miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka zo dňa 12.04.2023 
 23. Interpelácie poslancov miestneho zastupiteľstva
 24. Rôzne 1:35:00