Kompletný  nezostrihaný TV záznam MZ MČ Bratislava – Dúbravka zo dňa 27.04.2021

 

 

 1. Schválenie programu zasadnutia a overovateľa zápisnice zo zasadnutia 0:08:40
 2. Informácia o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva 0:14:30
 3. Informácia o činnosti útvaru kontroly 0:18:50
 4. Návrh stanoviska k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o ochrannom pásme pohrebísk na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 0:23:40
 5. Návrh na nájom nebytového priestoru – miestnosti č. 147A – kancelárie vo výmere 12,50 m2 v DKD pánovi Mgr. Art. Marošovi Balážovi, ako prípad hodný osobitného zreteľa 0:25:50
 6. Návrh na nájom nebytového priestoru č. 190 vo výmere 47 m2, v Dome kultúry Dúbravka, Divadelnej formácii UŽ, ako prípad hodný osobitného zreteľa 0:27:30
 7. Návrh na nájom pozemkov v k.ú. Dúbravka na záhradkárske a rekreačné účely, ako prípad hodný osobitného zreteľa 0:29:10
 8. Návrh na vzatie na vedomie vzdanie sa členstva v Komisii sociálno-zdravotnej a bytovej 0:33:15
 9. Návrh na voľbu nových členov Komisie sociálno-zdravotnej a bytovej 0:34:50
 10. Informácia o vybavení interpelácii poslancov Miestneho zastupiteľstva z 12. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka zo dňa 23.02.2021 0:38:50
 11. Interpelácie poslancov Miestneho zastupiteľstva 0:40:38
 12. Rôzne 0:41:38