Kompletný  nezostrihaný TV záznam MZ MČ Bratislava – Dúbravka zo dňa 23.02.2021

  1. Schválenie programu zasadnutia a overovateľa zápisnice zo zasadnutia 0:15:32
  2. Informácia o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva  0:22:50
  3. Informácia o činnosti útvaru kontroly 0:24:38
  4. Návrh Akčného plánu komunitného plánu sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Dúbravka na rok 2021 0:28:49
  5. Zmena rozpočtu 0:32:25
  6. Interpelácie poslancov Miestneho zastupiteľstva 1:02:20
  7. Rôzne 1:07:55