Kompletný  nezostrihaný TV záznam MZ MČ Bratislava – Dúbravka zo dňa 22.06.2021

 

 

 

 1. Schválenie programu zasadnutia a overovateľa zápisnice zo zasadnutia 0:08:40
 2. Informácia o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva 0:13:40
 3. Informácia o činnosti útvaru kontroly 0:16:00
 4. Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov mestskej časti Bratislava-Dúbravka k 31.12.2020 0:19:00
 5. Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Dúbravka za rok 2020 0:22:55
 6. Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2021 0:37:10
 7. Návrh na odpustenie nájomného v dôsledku 2.vlny pandémie ochorenia COVID-19 nájomcovi OZ I.N.A.K. 0:42:40
 8. Návrh na určenie minimálnej ceny pri predaji nebytového priestoru vo výmere 65,45 m2, ktorý sa nachádza v bytovom dome na Cabanovej ul. 13, pre účely vyhlásenia verejnej obchodnej súťaže 0:45:24
 9. Návrh na schválenie odzverenia zvereného nehnuteľného majetku mestskej časti Bratislava-Dúbravka, pozemky registra „C-KN“ parc. č. 2465 až 2471 a pozemky registra „E-KN“ parc. č. 1393/1 a 1393/2 späť hlavnému mestu SR Bratislavy 0:47:25
 10. Návrh na nájom pozemkov parc. č. 3058/9, 8, 7 spolu vo výmere 177 m2 a parc. č. 3058/59, 61, 63 spolu vo výmere 67 m2 v k. ú. Dúbravka na Trhovej ulici spoločnosti NICE DAY, s. r. o., ako prípad hodný osobitného zreteľa 0:49:40
 11. Návrh na nájom pozemkov v k. ú. Dúbravka na záhradkárske a rekreačné účely ako prípad hodný osobitného zreteľa 0:51:30
 12. Návrh na predĺženie nájomnej zmluvy č. 121/1994 s Veolia Slovensko, a.s. 1:02:15
 13. Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy – sociálne veci (vypustenie čl. 31 a 32, za čl. 30 sa vkladajú nové čl. 31 až 32i) 0:52:50
 14. Návrh stanoviska k návrhu VZN hlavného mesta SR Bratislavy o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta SR Bratislavy 0:55:45
 15. Návrh na schválenie realizácie a spolufinancovanie projektu „Rekonštrukcia a modernizácia športového areálu ZŠ Sokolíkova“ v rámci Výzvy č. 2020/001 Fondu na podporu športu, program „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry 0:59:38
 16. Návrh VZN mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. 1/2021 o určení výšky mesačného príspevku a spôsobe jeho platby zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Dúbravka 1:12:30
 17. Návrh na schválenie nenávratnej finančnej dotácie na rok 2021 z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka – sociálne oddelenie 1:17:24
 18. Návrh na nenávratné finančné dotácie na rok 2021 z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka pre športové kluby 1:20:24
 19. Informácia o vybavení interpelácie poslanca Miestneho zastupiteľstva z 13. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka zo dňa 23.02.2021 1:26:10
 20. Interpelácie poslancov Miestneho zastupiteľstva 1:28:00
 21. Rôzne 1:38:00