Kompletný  nezostrihaný TV záznam MZ MČ Bratislava – Dúbravka zo dňa 21.09.2021

 

 1. Schválenie programu zasadnutia a overovateľa zápisnice zo zasadnutia 0:03:13
 2. Informácia o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva 0:09:45
 3. Informácia o činnosti útvaru kontroly 0:11:40
 4. Informácia o čerpaní rozpočtu k 30.06.2021 0:30:40
 5. Návrh stanoviska k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o prevádzkovaní hazardných hier na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 0:33:49
 6. Návrh na nájom pozemkov reg. „C“ parc. č. 1835/1 a 2 a parc. č. 1836 spolu vo výmere 337 m2, k. ú. Dúbravka, manželom Alica a Pavol Andrašík na dobu neurčitú, ako prípad hodný osobitného zreteľa 0:35:30
 7. Návrh na predaj pozemkov parc. č. 866/1, 866/2, 866/11 a 865/24 v k. ú. Dúbravka spolu vo výmere 50 m² Ing. Jurajovi Čalfovi, ako prípad hodný osobitného zreteľa 0:37:50
 8. Návrh na nájom pozemku, parc. č. 3058/25, v k. ú. Dúbravka, vo výmere 45 m2, Tomášovi Kankovi, ako prípad hodný osobitného zreteľa 0:42:40
 9. Návrh na nájom pozemkov v k. ú. Dúbravka na záhradkárske a rekreačné účely ako prípad hodný osobitného zreteľa 0:44:28
 10. Návrh na schválenie finančnej dotácie na rok 2021 z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka, sociálne oddelenie 0:45:50
 11. Návrh na nenávratnú finančnú dotáciu na rok 2021 z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka v oblasti kultúry 1:11:20
 12. Návrh na nenávratnú finančnú dotáciu na rok 2021 z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka v oblasti kultúry 1:13:10
 13. Návrh na schválenie realizácie a spolufinancovania projektu „Knižnica neznamená polica – živé miesto v jednej mestskej časti“ v rámci Výzvy na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií, č. IROP-PO7-SC77-2021-75 1:15:10
 14. Návrh na schválenie realizácie a spolufinancovania projektu „Obnova Domu kultúry Dúbravka“ v rámci Výzvy na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií, č. IROP-PO7-SC77-2021-75 1:20:20
 15. Dotácia HOBA 1:21:25
 16. dodávka tepla pre Dom kultúry  a ZŠ Sokolíková 1:23:40
 17. Informácia o vybavení interpelácií poslancov miestneho zastupiteľstva zo 14. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka zo dňa 22.06.2021 1:38:40
 18. Interpelácie poslancov miestneho zastupiteľstva 1:43:00
 19. Rôzne. 1:48:50