Kompetný TV záznam 6.zasadnutia MZ MČ Bratislava – Dúbravka zo dňa 10.12.2019

Otvorenie 6. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Dúbravka, 10.12.2019

K bodu č. 1 Schválenie programu 6. zasadnutia MZ zo dňa 10.12. 2019

K bodu č. 2 Informácia o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva, 6.MZ zo dňa 10.12.2019

K bodu č. 3 Informácia o činnosti útvaru kontroly, 6.zasadnutie MZ zo dňa 10.12.2019

K bodu č. 4 Návrh na zmenu VZN o miestnych daniach, 6.zasadnutie MZ zo dňa 10.12.2019

K bodu č. 5 Návrh na zrušenie Fondu stat. dopravy MČ Dúbravka k 31. 12. 2019, 6. MZ z 10.12.2019

K bodu č. 6  Návrh rozpočtu na roky 2020 – 2022, 6.zasadnutie MZ zo dňa 10.12.2019

K bodu č. 7 Návrh VZN MČ Bratislava Dúbravka o poskytovaní, 6.zasadnutie MZ zo dňa 10.12.2019

K bodu č.8 Návrh na predaj pozemku Mgr. Eve Juklovej, 6.zasadnutie MZ zo dňa 10.12.2019

K bodu č.9 Návrh na nájom nebyt. priestorov v obj. na ulici K. Adlera č.19, 6.MZ zo dňa 10.12.2019

K bodu č.10 Návrh na schválenie nenávratných finančných dotácií na rok 2019, 6. MZ zo dňa 10.12.2019

K bodu č.11 Informácia o vybavení interpelácie poslanca MZ z 5. zasad. MZ, 6.MZ zo dňa 10.12.2019

K bodu č.12 Návrh na vzatie na vedomie vzdanie sa člen. v komisií soc. a bytovej, 6. MZ 10.12.2019

K bodu č.13 Návrh na voľbu nového člena Komisie územného rozvoja, výstavby, 6. MZ zo dňa 10.12.2019

K bodu č.14 Návrh na určenie platu starostovi MČ Bratislava Dúbravka,6. MZ zo dňa 10.12.2019

K bodu č .15 Návrh plánu zasadnutí MR a MZ mestskej časti,6. zasadnutie MZ 10.12.2019

K bodu č .16 Návrh termínov poslaneckých dní na rok 2020, 6. zasadnutie MZ zo dňa 10.12. 2019

K bodu č .17 Správa o pôsobení Teach for Slovakia na ZŠ Nejedlého, 6. zas. MZ zo dňa 10.12.2019

K bodu č.18 Rozne a ukončenie MZ, 6. zasadnutie MZ zo dňa 10.12.2019