História a súčasnosť

O NÁS / HISTÓRIA A SÚČASNOSŤ

20. výročie pravidelného vysielania DT

Z histórie
Prvý projekt na zriadenie lokálnej TV v podmienkach Dúbravky predložila miestnemu zastupiteľstvu v 1. volebnom období miestnej samosprávy (v rokoch 1990 – 1994) vtedajšia poslankyňa Táňa Heldová. Jej projekt však nenašiel medzi kolegami poslancami podporu. V ďalšom volebnom období (1994 – 1998) sa chopila tejto myšlienky poslankyňa Janka Drobová, ktorej projekt bol omnoho viac zameraný na podmienky miestnej TV a preto získal aj podporu v miestnom zastupiteľstve, čoho dôsledkom bolo prijatie uznesenia č. 545 zo dňa 31.3.1998, ktorým zriadilo DT a zároveň aj spoločnosť Televízny kanál Dúbravka s.r.o. (v r. 1999 zmenila názov na Dúbravská televízia s.r.o.), ktorá dostala dňa 14.9.1998 od Rady SR pre rozhlasové a televízne vysielanie licenciu na prevádzkovanie TV vysielania na území Dúbravky. V ďalšom sa stal hlavným realizátorom myšlienky vtedajší starosta a zároveň aj 1. konateľ a tým i môj predchodca Otto Riesz, ktorý vynaložil veľký kus práce v tom najzložitejšom období, keď sa DT vlastne technicky tvorila „na zelenej lúke“. Okrem toho sme mali šťastie, že od začiatku spolupracovali s DT skúsení tvorcovia najmä z prostredia STV. Z programového hľadiska bol tvorcom pôvodnej programovej štruktúry prvý šéfredaktor Milan Vizváry. Jeho nástupkyňa Yvonne Vávrová dala programovej štruktúre DT základ dnešnej podoby. Je treba tiež pripomenúť, že na začiatku vysielala DT v obmedzenejšom rozsahu, len niekoľko hodín obrazového vysielania týždenne a základom vysielania boli najmä videotextové oznamy. Až od roku 2004 je naše vysielanie 24 hodinové (z toho 12 hodín obrazového vysielania), v takej podobe a v takom rozsahu ako ho poznáme dnes. Pri tejto príležitosti by som rád poďakoval nielen vyššie menovaným ale aj všetkým ostatným spolupracovníkom za ich príspevok k súčasnej podobe DT. 

Zameranie a programová náplň
DT vznikla pôvodne ako tzv. infokanál starostu, tak sú aj lokálne TV definovaná v zákone a u prevádzkovateľa káblových rozvodov cez ktoré DT šíri svoj signál t.j. UPC. Už tento názov predurčoval, že mala slúžiť najmä na informovanie obyvateľov MČ o rozhodnutiach a práci samosprávnych orgánov, najmä však volených predstaviteľov obce t.j. starostu a poslancov MZ. Podľa môjho názoru a prieskumy verejnej mienky to potvrdzujú, má byť hlavným poslaním lokálnej TV informovanie obyvateľov obce o práci a pôsobení orgánov samosprávy, ako aj o dianí v ich bezprostrednom okolí t.j. poskytovanie informačných služieb obyvateľom obce vo verejnom záujme. Tým zároveň napĺňa štatút verejnoprávneho média na miestnej úrovni. Naším cieľom je prinášať informácie o aktuálnom celospoločenskom, politickom, kultúrnom, športovom a inom dianí v obci v prípade i mimo nej, o histórii obce, jej vývoji, zvykoch a tradíciách, významných osobnostiach, pamätihodnostiach, zaujímavých ľuďoch v nej žijúcich, mapovať existenciu a spôsob života rôznych skupín obyvateľov žijúcich v obci. Okrem toho sa snažíme informovať o rôznych službách občanom na území obce a propagovať obec, jej históriu i súčasnosť. Našim cieľom nikdy nebolo a ani nebude konkurovať tzv. veľkým celoslovenským TV investigatívnosťou alebo komerčnosťou vysielania. Na druhej strane považujeme za spestrenie vysielania programy, ktoré prinášajú zaujímavé informácie z rôznych oblastí života, vyrobené a poskytnuté inými TV alebo producentmi. Tieto programy síce nie sú hlavným predmetom pôsobenia lokálnej TV, sú však rovnako obľúbené u divákov. Lokálne TV v súčasnosti v podstate plnia úlohu verejnoprávneho TV vysielania.

Zmeny vo vysielaní
Diváci si určite všimli, že od septembra minulého roka uvádzala naša televízia zostrihy z archívnych programov vysielaných počas uplynulých 10 rokov. Chceli sme ukázať, ako sa menila naša mestská časť, ako sme sa menili my a tiež sme sa chceli pochváliť, čo všetko sme svojimi kamerami zaznamenali. So zostrihmi súvisí aj pravidelná súťaž, ktorú vyhodnotíme v týchto dňoch a odmeníme úspešných účastníkov. 10te výročie je však aj výbornou príležitosťou na zmeny. Jednou z nich, zrejme najhmatateľnejšou je nové modernejšie logo a grafika. Túto zmenu máte možnosť posúdiť od 1.septembra 2009. Nejde však len o vonkajšiu zmenu. Na základe koncepcie vysielania DT schválenej MZ 7.4.2009 sme pripravili aj niekoľko noviniek v našej programovej štruktúre, ktoré sme odskúšali v mesiaci júni a v plnom rozsahu ich realizujeme od septembra. Novinkou je aj vyhotovovanie kompletného záznamu zasadnutí miestneho zastupiteľstva pre potreby miestneho úradu. Záznam nájdete po každom zastupiteľstve do niekoľkých dní na webovej stránke Dúbravky www.dubravka.sk.
Tá najvýraznejšia zmena za posledných 5 rokov sa vlastne udiala skúšobne už v júni a od 1. septembra 2009 nastálo. Prešli sme na 2 premiérové vysielania týždenne. Prvé bude vždy v utorok o 18.00 hod. a pozostáva z informačného súhrnu mapujúceho dianie v Dúbravke od predchádzajúceho piatka do pondelka, nasleduje analytická publicistika zameraná na prácu samosprávy alebo dôležité otázky života obce a po nej víkendový šport. Po týchto príspevkoch nasleduje tzv. Téma venovaná najmä otázkam súvisiacim so samosprávou a významnými spoločenskými otázkami (spravidla besedy na tému, zostrihy z rokovaní MZ, stretnutia samosprávy s občanmi a pod.). Druhá premiéra bude v piatok o 18.00 hod., pozostáva tiež z informačného súhrnu mapujúceho dianie v Dúbravke od utorka do štvrtka, po ňom nasleduje analytická publicistika a Téma zamerané na voľnočasové, občianske, spoločenské, kultúrne a iné oblasti nášho života. Spomínané programy budú dopĺňané v rámci výmeny o obdobne zamerané z tvorby iných TV tak ako doteraz.

Nové formáty programov
Pripravili sme aj nové formáty programov. Prvým z nich je „Na pohovke“, ide o cyklus rozhovorov s významnou alebo zaujímavou osobnosťou Dúbravky. Ďalším je cyklus krátkych dokumentov pod názvom „Kam“?, ktoré si kladú za cieľ objavovať pre divákov viac i menej známe miesta v dostupnej vzdialenosti od Dúbravky v priľahlých regiónoch (Záhorie, Podunajsko, Burgenland, Malé Karpaty atď.). Budú obsahovať informácie o geografii, histórii, zaujímavých lokalitách, možnostiach turistického a športového vyžitia či iných možnostiach relaxácie vrátane ponuky umelých či prírodných kúpalísk. Tieto dokumenty by mali byť inšpiráciou pre divákov na jednodňové výlety autom, verejnou dopravou či bicyklom. No a v neposlednom rade chceme pokračovať v magazíne pre dospievajúcich – Haluziareň – v ktorom predstavujeme pozitívne príklady využitia voľného času pre mládež od 13 do 20 rokov a realizovať ho aj naďalej budú výlučne tímy mladých spolupracovníkov DT. 
Pre našu televíziu budú tieto zmeny nepochybne znamenať viac práce a s tým súvisiacich problémov. Veľa bude samozrejme záležať, najmä v súčasnej neľahkej dobe, aj od finančných možností. I preto dúfame, že nájdeme podporu u predstaviteľov samosprávy, predovšetkým u p. starostu a poslancov MZ tak, ako tomu bolo doteraz. Samozrejme radi uvítame i prípadné pripomienky a návrhy od našich divákov.

 

Vlastníkom a prevádzkovateľom Dúbravskej televízie (DT)

je spoločnosť Dúbravská televízia, spol. s r.o., ktorej zriaďovateľom a 100% vlastníkom je Mestská časť Bratislava – Dúbravka. DT vysiela do káblových rozvodov UPC na území mestskej časti Bratislava – Dúbravka a do káblových rozvodov SWAN na území celej Bratislavy a dostane sa tak k cca 35.000 obyvateľom Dúbravky.

DT vznikla uznesením Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Dúbravka č. 545 zo dňa 31.3.1998, ktorým bola tiež založená spoločnosť Dúbravská televízia, spol. s r.o. (DT s.r.o.). Na základe rozhodnutia Rady pre rozhlasové a televízne vysielanie SR zo dňa 21.9.1998 je DT s.r.o. vlastníkom licencie na televízne vysielanie na území Mestskej časti Bratislava-Dúbravka. Po schválení licencie začala Dúbravská televízia svoje pravidelné vysielanie 1.9.1999. 

DT sa snaží poskytovať obyvateľom MČ Bratislava – Dúbravka čo najširšie spektrum informácií o spoločenskom, politickom, kultúrnom, sociálno-ekonomickom a inom dianí na území MČ a v prípade všeobecného záujmu aj mimo nej, o rozhodnutiach a činnosti starostu, miestneho zastupiteľstva a jeho komisií, miestneho úradu a jeho oddelení, iných pridružených alebo spolupracujúcich organizácií MČ.

Tento záber sa dá zhrnúť aj do zásady, že predmetom záujmu DT je všetko, čo sa týka Dúbravky a Dúbravčanov, všetko čo sa deje v Dúbravke alebo čo má nejaký vzťah k Dúbravke alebo Dúbravčanom.