Kompletný  nezostrihaný TV záznam  MZ MČ Bratislava – Dúbravka zo dňa 14.12.2021

 1. Schválenie programu zasadnutia a overovateľa zápisnice zo zasadnutia 8:25
 2. Informácia o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva 14:35
 3. Informácia o činnosti útvaru kontroly 17:15
 4. Návrh na úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka na rok 2021 21:15
 5. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 a 2024 27:07
 6. Návrh na odpustenie nájomného spoločnosti KOUVAR s. r. o. za pozemok slúžiaci ako letná terasa reštaurácie Dobrý deň  45:40
 7. Návrh na nájom dvoch garážových boxov v Dome kultúry Dúbravka, na dobu neurčitú, spoločnosti KOUVAR s. r. o., ako prípad hodný osobitného zreteľa 48:00
 8. Návrh na nájom skladových priestorov vo výmere 12 m2 pod schodmi v Dome kultúry Dúbravka, na dobu neurčitú, občianskemu združeniu BUNKRE, ako prípad hodný osobitného zreteľa 51:05
 9. Návrh na nájom pozemku parc. č. 2962/2, v k.ú. Dúbravka, spolu vo výmere 34,96 m2, spoločnosti MADJAN, s.r.o., ako prípad hodný osobitného zreteľa 52:55
 10. Návrh na nájom časti pozemku parc. č. 3058/3 v k.ú. Dúbravka, vo výmere 37 m2, Dušanovi Džatkovi, ako prípad hodný osobitného zreteľa 55:05
 11. Návrh na nájom pozemkov v k. ú. Dúbravka na záhradkárske a rekreačné účely ako prípad hodný osobitného zreteľa 56:35
 12. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) mestskej časti Bratislava-Dúbravka za roky 2015-2024 Monitorovacia správa za obdobie 2019-2021 58:00
 13. Návrh na schválenie Komunitného plánu sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Dúbravka na roky 2022-2026 1:00:20
 14. Návrh na schválenie realizácie a spolufinancovania projektu Rekonštrukcia malej telocvične v ZŠ Sokolíkova z Fondu na podporu športu 1:19:50
 15. Návrh na nenávratnú finančnú dotáciu na rok 2021 z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka pre „Ľudmila Gajdošová – mastička“ živnostník 1:22:05
 16. Návrh na zriadenie dočasnej Názvoslovnej komisie mestskej časti Bratislava-Dúbravka 1:23:58
 17. Návrh plánu zasadnutí Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka na rok 2022 1:25:55
 18. Návrh na vzatie na vedomie vzdanie sa členstva v Komisii kultúry 1:28:04
 19. Podporné uznesenie k urbanistickej štúdií pod záhradami 1:36:22
 20. Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva z 15. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka zo dňa 21.09.2021 1:43:45
 21. Interpelácie poslancov Miestneho zastupiteľstva 1:45:05
 22. Rôzne 1:45:15