1. Schválenie programu zasadnutia a overovateľa zápisnice zo zasadnutia 15:12
 2. Informácia o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva  25:25
 3. Informácia o činnosti útvaru kontroly 27:32
 4. Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2022  28:44
 5. Informácia o čerpaní rozpočtu k 30.6.2022  44:00
 6. Návrh na predĺženie doby nájmu neziskovej organizácii Centrum rodiny (zmluva č. 58/2006 v znení neskorších dodatkov) za zvýhodnené nájomné vo výške 1,00 EURO mesačne na obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2026, ako prípad hodný osobitného zreteľa 47:53
 7. Návrh na nájom pozemkov parc. č. 2755/1, 2755/2 a 2755/3 v k. ú. Dúbravka (dopravné ihrisko Harmincová), občianskemu združeniu Enviroinštitút, na dobu 20 rokov, ako prípad hodný osobitného zreteľa 49:50
 8. Návrh na nájom skladového priestoru č. 193 vo výmere 25 m² v Dome kultúry Dúbravka, na dobu neurčitú, spoločnosti MONTIKI s. r. o., ako prípad hodný osobitného zreteľa 1:04:15
 9. Návrh na predaj pozemku parc. č. 3175/14 v k. ú. Dúbravka spolu vo výmere 185 m² Matúšovi a Kataríne Pribylským, ako prípad hodný osobitného zreteľa 1:05:55
 10. Návrh na predaj novovytvoreného pozemku parc. č. 3175/112 v k. ú. Dúbravka spolu vo výmere 46 m² Ing. Ivanovi Rosovi, ako prípad hodný osobitného zreteľa 1:07:45
 11. Návrh na predaj pozemku parc. č. 2221/2 v k. ú. Dúbravka spolu vo výmere 34 m² Mgr. Kristíne Pappovej, ako prípad hodný osobitného zreteľa 1:15:55
 12. Návrh na nájom pozemkov v k. ú. Dúbravka na záhradkárske a rekreačné účely ako prípad hodný osobitného zreteľa 1:18:05
 13. Návrh na rozšírenie nájmu časti pozemku parc. č. 2962/2 v k. ú. Dúbravka, o výmeru 3 m² spoločnosti MADJAN, s.r.o., ako prípad hodný osobitného zreteľa 1:19:40
 14. Návrh na rozšírenie nájmu časti pozemku parc. č. 2962/2 v k. ú. Dúbravka, o výmeru 3 m² spoločnosti BP Dúbravka, spol. s r.o., ako prípad hodný osobitného zreteľa 1:21:45 
 15. Návrh na nájom časti telocvične v ZŠ Beňovského 1, vo výmere 703 m² na dobu 10 rokov, Strednej odbornej škole pedagogickej, ako prípad hodný osobitného zreteľa. 1:22:45
 16. Návrh na poskytnutie dotácie na vybudovanie uzatvoreného kontajnerového stojiska 1:24:50
 17. Návrh na pomenovanie novovzniknutých ulíc v mestskej časti Bratislava-Dúbravka 1:30:07
 18. Návrh na nájom časti pozemkov parc. č. 3175/19 a 1425 v k. ú. Dúbravka za účelom umiestnenia 2 reklamných zariadení spoločnosti euroAWK, spol. s r. o., ako prípad hodný osobitného zreteľa 1:33:20
 19. Návrh na nájom časti pozemkov parc. č. 3175/19 a 1243 v k. ú. Dúbravka za účelom umiestnenia 3 reklamných zariadení spoločnosti NUBIUM, s.r.o., ako prípad hodný osobitného zreteľa 1:36:40
 20. Návrh na predaj pozemkov parc. č. 164 a časť 163/1 v k. ú. Dúbravka spolu vo výmere 473 m² Denise Križovej, ako prípad hodný osobitného zreteľa. neprerokované
 21. Návrh na mimoriadnu finančnú dotáciu na rok 2022 z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka.  1:38:15
 22. Interpelácie poslancov Miestneho zastupiteľstva 1:45:25
 23. Rôzne 1:46:40